President: Dr. Ravi K. Kancha

Vice President: Gautham Katta

Secretary: Karthi Suganandam

Treasurer: Venkanna Karanam